Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking geschieden al onze leveringen volgens de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Door de plaatsing van een bestelling onderwerpt de koper zich onherroepelijk aan deze voorwaarden en zijn daarmee eventueel strijdige voorwaarden  van de zijde  van koper niet van toepassing.

2. Identiteit van de ondernemer
Nacotrade VOF
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
E-mailadres: info@nacotrade.nl
KvK-nummer: 34222917
Btw-identificatienummer: NL-820298542B01
3. Prijzen

Al onze prijzen, ook die  in de prijslijst zijn INDICATIEF. De enig geldige prijs staat vermeld op de verkoopfactuur. Behoudens bestellingen die voortvloeien uit een schriftelijke offerte van nacotrade die de vaste prijzen vermeldt, en welke bestelling geplaatst werd voor de vervaldatum van de  desbetreffende offerte, gelden de prijzen die van kracht zijn op de datum van levering.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.

3.1. Staffelprijzen

Nacotrade hanteert twee staffelprijzen per artikel,  namelijk een stukprijs van een stuk tot het minimum aantal en een lagere stukprijs vanaf het minimum aantal tot meer stuks. De VERKOOPPRIJS in de prijslijst is de verplichte consumentenprijs inclusief 21% btw. Hiervan mag dus niet zonder schriftelijke toestemming worden afgeweken.

4. Conformiteit en garantie

Nacotrade zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten, alsmede  bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan nacotrade kenbaar heeft gemaakt. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal nacotrade zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

5. Aanvaarding, leveringstermijn en annulering

Het plaatsen van een bestelling verplicht niet automatisch tot levering. Voor de uitvoering van bestellingen is nacotrade afhankelijk van toeleveranciers/fabrikanten. De leveringstermijn  wordt dan ook ter indicatie opgegeven en kan in voorkomende gevallen  zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook. Vanaf het moment dat de leveringstermijn van onze toeleveranciers/fabrikanten de duur van zes (6) maanden overschrijdt behouden wij ons het recht voor het betreffende gedeelte van de order te annuleren. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden niet per post verzonden. De klant kan een bestelling annuleren door binnen zeven dagen na plaatsing van de bestelling een e-mail te sturen naar info@nacotrade.nl

6. Bedenktijd en herroepingsrecht

De klant heeft zeven dagen bedenktijd om van een gedane bestelling af te zien en zodoende de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktermijn gaat in op de eerste dag na ontvangst van de door nacotrade opgestuurde orderbevestiging.

7. Bestellingsvoorwaarden

7.1 Minimum ordergrootte

Nacotrade hanteert een minimum ordergrootte ten bedrage van €350,- netto (exclusief 21% btw en verzendkosten). Indien de klant toch een bestelling wenst beneden dit bedrag, brengt nacotrade €39,50 aan administratiekosten per bestelling in rekening.

7.2 Cash & Carry

Het is mogelijk op afspraak bij ons langs te komen om de bestelde artikelen af te halen. Ons magazijn ligt in Amsterdam aan de ring (A10) en is goed bereikbaar.

Met een parkeerkaart, verkrijgbaar bij de receptie van het Da Vinci bedrijventerrein is parkeren vrij. Bij Cash & Carry geldt: contant afrekenen. Pinnen is niet mogelijk.

7.3 Direct leveren aan uw klant

Nacotrade kan direct aan uw klanten leveren (dropshipment). In voorkomende gevallen wordt een commissie in rekening gebracht van 15% op de netto verkoopprijs (exclusief verzendkosten volgens de op dat moment geldende posttarieven). Indien u hierin bent geïnteresseerd kunt u de dropshippingvoorwaarden bij ons opvragen.

8. Verzending, verzendkosten en verzekering (binnen Nederland)

Leveringen zijn franco aan huis bij bestellingen boven de €750,- (excl.btw).

De kosten per pakket bedragen €7,50 (excl.btw).

Voor alle orders worden de reële verzendkosten in rekening gebracht. Al onze goederen worden standaard op risico van de klant en onverzekerd verzonden. De koper verklaart zich ermee akkoord dat alle beschadigingen en/of verliezen geregeld worden volgens de standaardcondities van de transporteur.

9. Transacties en betalingsvoorwaarden

Nacotrade hanteert een vooruitbetaling bij elke bestelling. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de klant slechts recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en) nadat deze vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De bestelling kan worden geannuleerd indien de vooruitbetaling niet is geschied binnen vijf werkdagen volgend op datum van bestelling.

10. In gebreke blijven

Indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een betalingsverplichting  zal nacotrade per e-mail of telefoon een betalingsherinnering sturen.

11. Eigendomsvoorbehoud

Al de door ons geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling van de bestaande schuld, zijnde hoofdsom, interest en kosten.

12. Ontbindende voorwaarden

Nacotrade is, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien:

– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;

– klant surséance van betaling aanvraagt;

– aan klant surséance van betaling verleend is;

– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;

– Nacotrade gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

13. Opschorting/stopzetting dienstverlening

Nacotrade behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan nacotrade en kan evenmin ooit reden zijn voor enige vergoeding of restitutie.

14. Retourneren van defecte artikelen

14.1 Retourneren

Ieder artikel is met de meeste zorgvuldigheid geproduceerd. Mocht het  zo zijn dat er desondanks sprake is van productiefouten, dan dient de klant binnen 7 dagen na bezorging contact met ons op te nemen via info@nacotrade.com. We zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden en wanneer  alles duidt op een kwalitatief slecht geproduceerd artikel dan kunt u dit op onze kosten retourneren en krijgt u vervolgens een nieuw artikel toegestuurd.

14.2 Consumentenretouren

Consumentenretouren kunnen bij ons binnen zes weken na de aankoopdatum en onder meezending van een (leesbare kopie van de) kassabon worden gereclameerd.

15. Artikelen retourneren

Binnen 14 dagen na ontvangst kunnen artikelen geruild of geretourneerd worden. De verzendkosten voor het terugsturen of ruilen van artikelen  zijn voor  rekening van de klant. Retourzending dient altijd vooraf per mail gemeld te worden.

Let op: sale artikelen kunnen niet geruild worden!

16. Klachten

Eventuele klachten over  tekortkomingen bij de levering dienen direct na levering van de betreffende betreffende bestelling via nacotrade.com gemeld te worden. Bovendien moet de klacht  BINNEN 14 DAGEN na ontvangst SCHRIFTELIJK  bij nacatrade ingediend  zijn. Goederen die het voorwerp uitmaken van een klacht omtrent de kwaliteit  dienen  uiterlijk  DERTIG DAGEN vanaf de factuurdatum geretourneerd te worden. Retourzendingen worden in gemeen overleg geregeld. In de meeste gevallen zullen wij de goederen op onze kosten door onze transporteur laten ophalen en bij gegrondheid vervangen of crediteren. Klachten, medegedeeld  na de in dit artikel genoemde  termijnen worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor teruggezonden goederen die duidelijke sporen van uitstalling of gebruik vertonen.

17. Rechtsafstand en rechtsmacht

Het  niet uitoefenen van een of meerdere van deze Algemene  Voorwaarden of de niet strikte toepassing ervan houdt geen afstand van recht in. In geval van een geschil zullen partijen de nodige stappen ondernemen om het geschil in der minne op te lossen. Bij gebreke van een positief resultaat zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

18. Gerecycled, ambachtelijk en fair

Nacotrade staat  in voor  mooie en eerlijke kwaliteitsproducten. Veel van onze collecties worden vervaardigd uit gerecycled materiaal en zijn 100% ambachtelijk. Om deze reden kunnen wij geen kleur-,  maat- of  vormgarantie geven en kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele afwijkingen van het materiaal.

19. Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen in onze catalogi zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.